Parting Lock

Parting Lock là linh kiện khuôn mẫu được sử dụng để khóa mặt phân khuôn.